Hoofdstuk 1: Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van flexkrachten

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden van My Working Holiday is een product van BY NINA Employment Services gevestigd te Groningen.  BY NINA Employment Services zijn van toepassing op het ter beschikking stellen van Flexkrachten door ondernemingen behorende tot de BY NINA Employment Services, dat wil zeggen de ondernemingen waarin BY NINA Employment Services direct danwel indirect een meerderheidsbelang heeft, hierna: `BY NINA’.

CAO

De van toepassing zijnde, steeds vigerende, ABU CAO voor uitzendkrachten.

INLENERSBELONING

Het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, adv, kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en toeslagen conform de vigerende definitie in de cao.

OPDRACHT

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en BY NINA op grond waarvan BY NINA aan Opdrachtgever (een) Flexkracht(en) ter beschikking stelt om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.

OPDRACHTGEVER

De wederpartij van BY NINA.

OPDRACHTGEVERSTARIEF

Het bedrag dat BY NINA aan Opdrachtgever per uur en/of per vergoeding in rekening brengt ten aanzien van een Flexkracht. Daarnaast worden aanvullend de kosten, inclusief werkgeverslasten, voor toeslagen (voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheids- en ploegentoeslag), kostenvergoeding, adv en btw in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

PARTIJEN

BY NINA en Opdrachtgever tezamen.

TERBESCHIKKINGSTELLING

De tewerkstelling van een Flexkracht bij Opdrachtgever in het kader van een Opdracht.

UITZENDBEDING

De bepaling in de Uitzendovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de Flexkracht, inhoudende dat de Uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Flexkracht door de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

UITZENDFASE A

De Flexkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet in meer dan 78 weken voor dezelfde Uitzendonderneming heeft gewerkt.

UITZENDFASE B

De Flexkracht is werkzaam in fase B zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase A wordt voortgezet, of als binnen 26 weken na voltooiing van fase A een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Fase B duurt vervolgens maximaal vier jaar.

UITZENDFASE C

De Flexkracht is werkzaam in fase C zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase B wordt voortgezet, of als binnen 26 weken na voltooiing van fase B een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. In fase C is de Flexkracht steeds werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

BY NINA

De onder een Opdracht leverende en/of facturerende Uitzendonderneming behorende tot de BY NINA Employment Services

BY NINA EMPLOYMENT SERVICES

De`groepsonderneming’, met kvk-nummer 74692283, waaronder direct dan wel indirect de uitzendondernemingen behorende tot de groep ressorteren.

VACATUREPLAATSING

Het plaatsen van een vacature op de website myworkingholiday.nl voor de periode van 6, 12 maanden of anders overeengekomen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige overeenkomsten van BY NINA voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Flexkrachten aan Opdrachtgever of daarmee samenhangende diensten en voor zover geen afwijkende voorwaarden van een andere tot BY NINA Employment Services behorende entiteit van toepassing zijn verklaard.

2.2

De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3

Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.

Afwijkingen

2.4

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover BY NINA zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Opdracht

2.5

De Opdracht wordt aangegaan voor Bepaalde Tijd of voor Onbepaalde Tijd. Op elke Opdracht zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een Opdracht wordt geacht te zijn aangegaan en geacht akkoord te zijn indien Opdrachtgever de (in de Opdracht genoemde) Flexkracht zijn werkzaamheden laat starten.

2.6

De Opdracht voor Bepaalde Tijd:

 • De Opdracht voor Bepaalde Tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.
 • De Opdracht voor Bepaalde Tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te gebeuren. Indien de Opdracht wordt voortgezet na het eindigen van de Opdracht, dan wordt deze geacht te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode. BY NINA heeft het recht deze voortgezette overeenkomst eenzijdig te beëindigen, indien BY NINA niet kan instemmen met de voorwaarden en duur waaronder de voortgezette overeenkomst is verlengd.

2.7

De Opdracht voor Onbepaalde Tijd:

 • De Opdracht voor Onbepaalde Tijd kan te allen tijde worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Bij opzegging van een Opdracht waarbij de Terbeschikkingstelling nog geen zes maanden heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van veertien kalenderdagen. Bij opzegging van een Opdracht waarbij de Terbeschikkingstelling zes maanden of langer heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van zes weken.

Wijzigingen

2.8

Met ingang van 1-1-2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna “WAB”) in werking treden en zal de sectorindeling worden gewijzigd. Daarnaast zal binnenkort de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten van kracht worden. Alle wijzigingen ten gevolge van de invoering van de nieuwe CAO en de WAB of andere wet- en regelgeving dienen door BY NINA te worden toegepast en zullen worden opgenomen/gewijzigd in de overeenkomst en zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast.

2.9

Opdrachtgever stemt er, door acceptatie van deze voorwaarden, op voorhand mee in dat deze Algemene Voorwaarden eenzijdig kunnen worden gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe CAO en/of de WAB of andere wet- en regelgeving.

Artikel 3 De Terbeschikkingstelling

3.1

BY NINA kan Flexkrachten ter beschikking stellen onder een Uitzendovereenkomst met of zonder Uitzendbeding. Indien de Uitzendovereenkomst het Uitzendbeding bevat, kan de opdracht te allen tijde worden beëindigd, conform het gestelde in artikel 2.7. Een Terbeschikkingstelling vangt aan op de datum genoemd in de Opdracht. Bij gebreke van een schriftelijke Opdracht wordt de Terbeschikkingstelling geacht te zijn aangegaan op de datum dat de Flexkracht zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever aanvangt. De Opdracht eindigt op de in de Opdracht genoemde einddatum.

3.2

Indien de Uitzendovereenkomst tussen de Flexkracht en BY NINA het Uitzendbeding bevat, eindigt de Terbeschikkingstelling tevens op verzoek van Opdrachtgever op het moment dat de Flexkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Voor zover nodig wordt Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan BY NINA bevestigen.

3.3

De Uitzendovereenkomst die niet het Uitzendbeding bevat, is een Uitzendovereenkomst voor Bepaalde Tijd. De Opdracht met Opdrachtgever is in dat geval ook aangegaan voor Bepaalde Tijd en artikel 2.6 is dan ook van toepassing, tenzij afwijkende opzegtermijnen zijn overeengekomen.

3.4

Een Flexkracht wordt nooit exclusief ter beschikking gesteld aan één opdrachtgever.

Artikel 4 Vervanging

4.1

BY NINA is gerechtigd, maar niet verplicht, om bij beëindiging van de Terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Flexkracht ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de Opdracht.

4.2

Opdrachtgever en BY NINA kunnen bij tijdelijke verhindering van de Flexkracht om de uitzendarbeid te verrichten – zoals bij ziekte – nader overeenkomen dat BY NINA tijdelijk een vervangende Flexkracht ter beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de Terbeschikkingstelling van de vervangende Flexkracht op verzoek van Opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke Flexkracht is geëindigd en wordt de Terbeschikkingstelling van de oorspronkelijke Flexkracht hervat, een en ander tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.3

BY NINA is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Flexkracht door een andere Flexkracht onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van BY NINA, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche, de Participatiewet en de Wet Verbetering Poortwachter. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

4.4

BY NINA schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien BY NINA een Flexkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terugplaatst. In dat geval is Opdrachtgever ook niet gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het niet vervangen of terugplaatsen van de Flexkracht toerekenbaar is aan Opdrachtgever.

Artikel 5 Uurbeloning en Opdrachtgeverstarief

5.1

Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Flexkracht uit te oefenen functie en bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever conform het gestelde in 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

5.2

BY NINA is op grond van de cao doorgaans verplicht de Inlenersbeloning toe te passen. De Inlenersbeloning bestaat uit de volgende elementen: het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, adv, kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en de toeslagen conform de vigerende definitie in de cao. Opdrachtgever is verplicht de juiste informatie te verstrekken ten aanzien van de van toepassing zijnde Inlenersbeloning. Indien zich wijzigingen voordoen in de Inlenersbeloning, dan dient Opdrachtgever dit onverwijld door te geven aan BY NINA. Indien een Flexkracht niet conform de geldende Inlenersbeloning is uitbetaald, ten gevolge van het onjuist, niet tijdig of niet verstrekken van (gewijzigde) informatie omtrent de Inlenersbeloning door Opdrachtgever, dan zal BY NINA de Flexkracht compenseren en het hiermee gemoeide bedrag doorfactureren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt daar door acceptatie van deze voorwaarden op voorhand mee in. Tenzij anders vermeld, is het overeengekomen tarief te allen tijde het tarief voor de normale uren (exclusief toeslagen, adv, (on)kosten, etc.).

5.3

Het door Opdrachtgever aan BY NINA verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren en, indien van toepassing, het bedrag waarop BY NINA op grond van de Opdracht/Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. In fase A wordt het Opdrachtgeverstarief berekend over de door de Flexkracht daadwerkelijk gewerkte uren. In fase B en C worden de door Opdrachtgever in de Opdracht gegarandeerde (overeengekomen) uren in rekening gebracht, ongeacht of deze zijn gewerkt (behoudens ziekte), tenzij anders overeengekomen. In aanvulling op het Opdrachtgeverstarief worden de van toepassing zijnde toeslagen, adv, de kostenvergoedingen en andere vergoedingen die BY NINA verschuldigd is, inclusief werkgeverslasten ten aanzien van de Flexkracht (ook wel: aanvullende kosten) doorbelast aan Opdrachtgever. Over het Opdrachtgeverstarief, adv, de toeslagen en kostenvergoedingen en eventuele andere vergoedingen wordt btw in rekening gebracht. Op de Opdrachtbevestiging wordt het tarief nader gespecificeerd.

5.4

BY NINA is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief en/of de aanvullende kosten tussentijds aan te passen:

 1. indien de uurbeloning van de Flexkracht wordt verhoogd (op grond van de cao/Inlenersbeloning) in verband met periodieke verhoging, initiële loonsverhoging, leeftijd of anderszins; en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan Flexkrachten door te berekenen aan Opdrachtgever;
 2. indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 • als gevolg van een wijziging van de cao of van de daarbij geldende inleners-cao en/ of arbeidsvoorwaardenregeling;
 • als gevolg van de wijzigingen in of waaronder begrepen de wijzigingen in of ten gevolge van de (sociale en fiscale) wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van verhoging van de (objectieve) kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de Flexkracht;.
 • als gevolg van een stijging in de kosten van BY NINA in de ruimste zin des woords;
 1. jaarlijks op 1 januari door een prijsindexering (conform CBS Prijsindex Consumentenprijzen).
 2. jaarlijks, voor wat betreft alle kostprijselementen inclusief marge.

5.5

Indien de Flexkracht wordt vervangen door een andere Flexkracht, zal de uurbeloning ten aanzien van die andere Flexkracht opnieuw worden vastgesteld en zal het Opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

Artikel 6 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht

6.1

Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Flexkracht onder de in dit artikel genoemde voorwaarden.

6.2

De Opdrachtgever, die voornemens is een arbeidsverhouding met de Flexkracht aan te gaan, brengt BY NINA hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens Opdrachtgever aan dit voornemen uitvoering geeft.

6.3

Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een Flexkracht aangaan zolang de Uitzendovereenkomst tussen de Flexkracht en BY NINA niet rechtsgeldig is beëindigd.

6.4

Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor Onbepaalde Tijd, vóórdat die Flexkracht – op basis van die Opdracht – 1.040 uren heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan BY NINA een vergoeding exclusief btw verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1.040 uren minus de – op basis van de Opdracht – reeds door die Flexkracht gewerkte uren.

6.5

Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor Bepaalde Tijd, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de Opdracht of – ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat Opdrachtgever altijd ten minste de in lid 4 bedoelde vergoeding exclusief btw is verschuldigd.

6.6

Indien Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht, eindigt de Opdracht tussen Opdrachtgever en BY NINA met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

6.7

Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Flexkracht binnen drie maanden nadat diens Terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor Bepaalde of Onbepaalde Tijd) aan Opdrachtgever is geëindigd, is hij de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat Opdrachtgever de Flexkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Flexkracht – rechtstreeks of via derden – bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

6.8

Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van BY NINA in contact is gekomen met een (aspirant-)Flexkracht, bijvoorbeeld doordat deze door BY NINA aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding met die (aspirant-)Flexkracht aangaat zonder dat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is die (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief dat voor de betrokken Flexkracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1.040 uren. Dit geldt tevens indien de (aspirant-) Flexkracht via een derde aan de (potentiële) Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

6.9

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht verstaan:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever met de Flexkracht al dan niet voor hetzelfde werk;
 • het aanstellen van de Flexkracht als ambtenaar al dan niet voor hetzelfde werk;
 • het ter beschikking laten stellen van de betreffende Flexkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Uitzendonderneming / payrollonderneming) al dan niet voor hetzelfde werk;
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Flexkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden, dan wel dat de één een dochtermaatschappij is van de ander.

6.10

Het is uitsluitend toegestaan om een arbeidsverhouding aan te gaan met een Flexkracht na 1.040 uur indien Opdrachtgever zelf de werkgever wordt van de Flexkracht. Indien Opdrachtgever op zijn beurt de Flexkracht wederom op de payroll van een derde zet, dan geldt een overnametermijn van 1.040 uur.

Artikel 7 Opschorting Tewerkstelling Flexkrachten

7.1

Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens BY NINA voldoet, is BY NINA gerechtigd om na een schriftelijke sommatie tot betaling de Opdracht op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende deze periode van opschorting gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren. Aan Opdrachtgever zal dan ook een rentefactuur worden verstuurd die Opdrachtgever verplicht is te betalen. BY NINA kan niet garanderen dat Opdrachtgever dezelfde Flexkracht ter beschikking krijgt gesteld op het moment dat Opdrachtgever weer aan de betalingsverplichtingen voldoet.

7.2

BY NINA is tevens gerechtigd elke (alle) Opdracht(en) bij de betreffende Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 13.6. BY NINA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) leveren van Flexkrachten, dan wel het eenzijdig beëindigen van de Opdracht op grond van dit artikel.

7.3

Vorderingen die ontstaan ten gevolge van onmiddellijke beëindiging op grond van artikel 7.2, zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

Artikel 8 Bijzondere minimale betalingsverplichting

8.1

De Opdrachtgever die geen urengarantie heeft afgegeven, is ten minste gehouden aan BY NINA per oproep of vastgestelde/ingeroosterde dienst het Opdrachtgeverstarief te betalen, berekend over vier gewerkte uren.

8.2

De Opdrachtgever die wel een urengarantie heeft afgegeven, is verplicht de in de Opdracht overeengekomen uren te betalen, ongeacht of de Flexkracht deze uren heeft gewerkt. Dit geldt niet voor uren die in verband met ziekte niet worden gewerkt, aangezien die voor rekening van BY NINA komen.

Artikel 9 Arbeidsduur en werktijden

9.1

De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Flexkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Flexkracht zullen niet meer, respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij Opdrachtgever is toegestaan. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Flexkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat de Flexkracht de toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

9.2

Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of het bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.

9.3

Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht, tenzij dat bij het aangaan van de Opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk BY NINA in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van Opdrachtgever en collectief verplichte vrije dagen. Opdrachtgever is verplicht BY NINA zo tijdig in te lichten dat BY NINA dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de Flexkracht.

Indien de bedrijfssluiting niet is gemeld en de Flexkracht niet kan werken i.v.m. de bedrijfssluiting, dan is Opdrachtgever verplicht het Opdrachtgeverstarief door te betalen indien BY NINA aan de Flexkracht het loon verschuldigd is.

Flexkrachten hebben recht op vakantiedagen, bijzonder verlof, etc. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met Opdrachtgever worden ingepland.

9.4

Indien de Flexkracht voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft, worden de uren die de Flexkracht hieraan besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan Opdrachtgever, tenzij dit anders wordt overeengekomen.

Artikel 10 Terbeschikkingstelling en selectie

10.1

Opdrachtgever verstrekt aan BY NINA nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Flexkracht, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Opdracht. BY NINA stelt op basis van deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen een of meerdere Flexkrachten voor. BY NINA stelt de Flexkrachten voor en Opdrachtgever is geheel vrij in de keuze van de Flexkracht die inzake de Opdracht ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap

11.1

Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Flexkracht bij de uitoefening van de leiding en het toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

11.2

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Flexkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

11.3

Opdrachtgever kan de Flexkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien BY NINA daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Wijzigingen in functie en/of verantwoordelijkheid dienen derhalve te worden geaccordeerd door BY NINA. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het tarief.

11.4

Tewerkstelling van de Flexkracht in het buitenland is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd en indien dit al bij de Opdracht schriftelijk is overeengekomen met BY NINA en de Flexkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Opdrachtgever zal zorg dragen voor o.a. visa, verzekeringen en overige voor de Uitzending benodigde zaken en kosten daaromtrent. Opdrachtgever vrijwaart BY NINA voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit een Terbeschikkingstelling in het buitenland.

11.5

Opdrachtgever zal aan de Flexkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgedaan.

11.6

BY NINA is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en/of verliezen aan Opdrachtgever, derden, dan wel aan de Flexkrachten zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Flexkracht. BY NINA is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Flexkracht.

11.7

BY NINA is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Flexkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van die Opdrachtgever of derden.

11.8

Opdrachtgever vrijwaart BY NINA voor elke aansprakelijkheid van BY NINA ten aanzien van de leden 5, 6 en 7 van dit artikel.

11.9

Opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 12 Garantie veiligheid en vrijwaring

12.1

Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

12.2

Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Flexkracht werkzaamheden laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Flexkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Flexkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW), alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee samenhangende regelgeving ten opzichte van de Flexkrachten.

12.3

Opdrachtgever zal aan BY NINA en ook aan de Flexkracht voor aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de Flexkracht verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Flexkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

12.4

Indien de Flexkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt (art. 7:658 BW), zal Opdrachtgever, indien en voor zover de wet dit voorschrijft, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan direct een rapport wordt opgemaakt. In dit rapport zal de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Opdrachtgever brengt BY NINA zo spoedig mogelijk op de hoogte van een eventueel bedrijfsongeval of van een beroepsziekte en verstrekt aan BY NINA een afschrift van het rapport.

12.5

Indien de medewerker overlijdt of (ernstig en blijvend) letsel oploopt, zal de Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:107 tot en met 6:108 BW de schade vergoeden aan de in deze artikelen bedoelde persoon of personen.

12.6

Opdrachtgever zal aan de Flexkracht alle schade vergoeden die de Flexkracht in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of BY NINA daarvoor aansprakelijk is.

12.7

Opdrachtgever vrijwaart BY NINA voor alle op dit artikel gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Flexkracht of derden.

12.8

Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van BY NINA verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13 Tijdsverantwoording en Facturatie

13.1

Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdsverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de tijdsverantwoording door middel van de door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde tijdsverantwoordingsformulieren ofwel via BY NINAs’ online tijdsverantwoordings- systeem (hierna tezamen: `tijdsverantwoording’) door Opdrachtgever geaccordeerde uren. Opdrachtgever en BY NINA kunnen overeenkomen dat de tijdsverantwoording op een andere wijze geschiedt.

13.2

Opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening of online accordering, dat op de tijdsverantwoording het juiste aantal gewerkte uren en overuren, alsmede alle overige informatie, duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte (on)kosten naar waarheid zijn ingevuld.

13.3

Bij verschil tussen het bij BY NINA ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever daarvan behouden afschrift geldt het bij BY NINA ingeleverde werkbriefje voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs, tenzij Opdrachtgever de onjuistheid hiervan aan kan tonen en dit binnen zeven kalenderdagen na het ondertekenen van het tijdsverantwoordingsformulier bij BY NINA schriftelijk kenbaar maakt. Online door Opdrachtgever geaccordeerde uren gelden te allen tijde als volledig bewijs.

13.4

Indien de Flexkracht de tijdsverantwoording van Opdrachtgever betwist en Opdrachtgever zijn verplichtingen in 13.3 niet is nagekomen of wanneer de door de Flexkracht gewerkte en ingediende uren niet worden geaccordeerd door Opdrachtgever binnen veertien kalenderdagen, is BY NINA gerechtigd:

hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek die voor werknemers in dienst van Opdrachtgever geldt. Indien Partijen echter schriftelijk en uitdrukkelijk bij de Opdracht daarvan zijn afgeweken, is BY NINA gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij de Opdracht genomen over de betreffende periode.

hetzij: de gewerkte uren te stellen op het door de Flexkracht opgegeven aantal, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de Flexkracht onjuist is en BY NINA tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.

13.5

Ongeacht de wijze van tijdsverantwoording is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de uren, indien die door Opdrachtgever zijn geaccordeerd. Uitsluitend Opdrachtgever kan immers de juistheid van de gewerkte uren controleren. Onjuistheden die desondanks door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, komen derhalve voor rekening van Opdrachtgever.

13.6

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door BY NINA ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.

13.7

Alle onder BY NINA Employment Services ressorterende vennootschappen zijn inningsbevoegd en elke der genoemde vennootschappen is vrij om de vorderingen die zij hebben op Opdrachtgevers, te cederen, verpanden of ter incassering over te dragen. Opdrachtgever betaalt in dat geval bevrijdend. Indien BY NINA het noodzakelijk acht om in het kader van haar bedrijfsvoering vorderingen op Opdrachtgevers te cederen, over te dragen of in zekerheid te geven aan derden, dan verleent Opdrachtgever bij voorbaat toestemming hiervoor. Opdrachtgever verbindt zich tot het verlenen van alle medewerking die dit eventueel met zich meebrengt.

13.8

Reclames betreffende enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij BY NINA zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. Een en ander laat onverlet het overige gestelde in dit artikel 13. BY NINA kan aanvullende zekerheden verlangen van haar Opdrachtgever. Dit kan zowel voorafgaand als tijdens een lopende Opdracht.

13.9

Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door BY NINA of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door BY NINA of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15%, is BY NINA of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.

13.10

Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van Opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend, en wel in de volgende volgorde: Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande facturen op Opdrachtgever. Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen. Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.

Artikel 14 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

14.1

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zullen geen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid kunnen worden gesteld en evenmin door BY NINA worden meegewogen. Opdrachtgever zal geen verboden onderscheid maken in welke vorm dan ook, alsmede erop toezien dat discriminatie op de werkvloer wordt voorkomen.

14.2

Opdrachtgever vrijwaart BY NINA voor de eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 15 Aansprakelijkheid BY NINA

15.1

BY NINA is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover BY NINA deze verplichting niet nakomt, is BY NINA, met inachtneming van het hierna in 15.3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij BY NINA en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van BY NINA.

15.2

BY NINA is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Flexkracht.

15.3

Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van BY NINA tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat betreffende die Flexkracht ingevolge de Opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de Opdracht met een maximum van dertien weken. Per Opdrachtgever is daarnaast de aansprakelijkheid beperkt tot twee gevallen per boekjaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BY NINA. Aansprakelijkheid van BY NINA voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

15.4

BY NINA schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:

 1. BY NINA een aanvraag van Opdrachtgever om een Flexkracht ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt; en/of
 2. de contacten tussen Opdrachtgever en BY NINA voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Flexkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Flexkracht; en/of
 3. BY NINA, om welke reden dan ook, een Flexkracht niet of niet langer conform de Opdracht ter beschikking kan stellen om welke reden dan ook; en/of
 4. Opdrachtgever schade lijdt doordat Opdrachtgever aan de Flexkracht zaken/goederen heeft verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder verstaan: auto, laptop, mobiele telefoon, sleutels, etc. en deze goederen of zaken niet worden geretourneerd dan wel worden beschadigd.

Artikel 16 Wet arbeid vreemdelingen en Identificatie Flexkrachten

16.1

De Opdrachtgever aan wie door BY NINA een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: WAV) ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de WAV, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. BY NINA is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

16.2

Indien BY NINA vanwege een nalaten, handelen of overtreding van Opdrachtgever met een boete wordt geconfronteerd wegens overtreding van de WAV, dan is Opdrachtgever verplicht deze boete en alle daaruit voortvloeiende schade (daaronder tevens, doch niet uitsluitend verstaan juridische kosten) aan BY NINA te vergoeden.

16.3

Opdrachtgever is gehouden elke door BY NINA ter beschikking gestelde Flexkracht zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de terzake voor Opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen. BY NINA zal deze verplichting kenbaar maken aan haar Flexkrachten.

Artikel 17 Persoonsgegevens van de Flexkracht

17.1

Opdrachtgever zal alle persoonsgegevens van een Flexkracht, die voor en gedurende de Opdracht door BY NINA kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. BY NINA kan derhalve bepaalde informatie nimmer aan Opdrachtgever verstrekken, indien dit strijd oplevert met geldende privacywetgeving.

17.2

BY NINA verleent geen inzage in de gegevens van haar Flexkrachten. Het is derhalve niet mogelijk om BY NINA te auditen op compliance, en daarbij persoonsgegevens van Flexkrachten in te zien. Dergelijke audits zijn bovendien niet noodzakelijk, gezien BY NINA reeds op compliance wordt gecontroleerd door middel van ABU, SNA en SNCU audits. In het geval van een vooraf overeengekomen auditmogelijkheid zal BY NINA slechts inzage kunnen geven in geanonimiseerde documenten.

17.3

Opdrachtgever zal voldoen aan zijn informatieplicht jegens Flexkrachten, en Flexkrachten in ieder geval op de hoogte stellen van de categorieën van persoonsgegevens die door Opdrachtgever worden verwerkt, de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. Opdrachtgever vrijwaart BY NINA voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

17.4

Daar waar Opdrachtgever eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Flexkrachten, is Opdrachtgever nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacywetgeving. Opdrachtgever vrijwaart BY NINA voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

17.5

Indien noodzakelijk voor BY NINA om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Opdrachtgever daartoe volledige medewerking aan BY NINA, zoals wanneer een Flexkracht een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1

BY NINA zal op nader verzoek van Opdrachtgever in zijn verhouding met de Flexkracht bedingen dat de Flexkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent bedrijfs- dan wel andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. BY NINA is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Flexkracht.

18.2

Het staat Opdrachtgever vrij om de Flexkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert BY NINA over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan BY NINA. BY NINA is geen partij bij deze overeenkomst.

18.3

Opdrachtgever is ermee bekend dat eventueel door Opdrachtgever met de Flexkracht gemaakte afspraken, waaronder boeteclausules, nimmer door BY NINA op de Flexkracht kunnen worden verhaald. Ook is het niet mogelijk om schade door fraude of diefstal, via verrekening door BY NINA, op de Flexkracht te verhalen.

Artikel 19 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

19.1

De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna: WAADI) en zorgt dat flexkrachten toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

19.2

De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de WAADI en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.

19.3

De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 WAADI. Het is BY NINA niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan (het gedeelte van) de onderneming van de Opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De Opdrachtgever zal BY NINA tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen en voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn leiding en toezicht op de Flexkracht erop toezien dat artikel 10 WAADI niet wordt overtreden. Opdrachtgever zal derhalve geen opdrachten aan de Flexkracht verstrekken waardoor dit artikel zal worden overtreden, zoals, maar niet beperkt tot, het door Flexkrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.

19.4

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade (inclusief boetes) welke het gevolg zijn van het niet nakomen van dit artikel en zal terzake BY NINA volledig vrijwaren, dan wel deze schade per ommegaande aan BY NINA vergoeden.

Artikel 20 Overige

20.1

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Opdracht niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden, alsmede de daarbij behorende Opdracht, voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen BY NINA in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

20.2

Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.3

Alle geschillen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van BY NINA is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

Hoofdstuk 2: Bijzondere voorwaarden van toepassing op werving & selectie

Artikel 20 Definities

Als aanvulling op de hiervoor genoemde definities wordt er, indien en voor zover er sprake is van Werving & Selectie, (tevens) verstaan onder:

HONORARIUM

Het door Opdrachtgever aan BY NINA verschuldigde honorarium.

KANDIDAAT

De door BY NINA op grond van een Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.

W&S-OPDRACHT

Het op grond van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden/diensten.

Artikel 21 Honorarium en inhoud van de W&S-Opdracht

21.1

Het Honorarium kan bestaan uit hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de Kandidaat aangeboden bruto jaarsalaris, te vermeerderen met vakantietoeslag. Uitzonderingen kunnen tussen Partijen schriftelijk worden overeengekomen.

21.2

Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het Honorarium slechts dan verschuldigd indien de W&S-Opdracht heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst, respectievelijk aanstelling tot ambtenaar, respectievelijk tot een overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en de door BY NINA geselecteerde Kandidaat.

21.3

In de W&S-Opdracht worden, voor zover relevant, de duur van de Werving & Selectie, de wijze waarop deze door BY NINA wordt uitgevoerd en het Honorarium opgenomen.

Artikel 22 Selectie van de Kandidaat

22.1

Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door BY NINA geselecteerde Kandidaat een overeenkomst zoals genoemd in artikel 21.2 wil aanbieden. BY NINA is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin van het woord, die direct of indirect is en/of wordt veroorzaakt door de door BY NINA geleverde Kandidaat.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

23.1

BY NINA schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:

 1. BY NINA een aanvraag van Opdrachtgever tot Werving & Selectie niet in behandeling neemt; en/of
 2. de contacten tussen Opdrachtgever en BY NINA voorafgaande aan een mogelijke W&S-Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever tot Werving & Selectie, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Werving & Selectie van een Kandidaat.

23.2

Het is Opdrachtgever niet toegestaan een door BY NINA aangeboden/voorgestelde of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten, al dan niet via derden, binnen zes maanden na het voorstellen van de Kandidaat aan Opdrachtgever onder de W&S- Opdracht. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan is Opdrachtgever per Kandidaat een bedrag ter hoogte van € 17.500,- exclusief btw verschuldigd aan BY NINA. Dit laat onverlet het recht van BY NINA om volledige schadevergoeding te vorderen.

VACATUREPLAATSING WEBSITE MY WORKINGHOLIDAY.NL

Doel

My Working Holiday is een vacaturesite met als doel om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen.

 

Verwijzingen

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. My Working Holiday heeft geen zeggenschap over deze websites. My Working Holiday is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Gebruik

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het gebruik van de website door gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
 3. My Working Holiday is niet verantwoordelijk voor virussen in een door gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 4. Gebruiker zal de website en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is bestemd, te weten het plaatsen van vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van een sollicitatie of de werving van personeel.
 5. Het is gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan:

– het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere gebruikers die geen verband houden met het contact tussen werkgevers en kandidaten, met betrekking tot vacatures of sollicitaties;

– het selecteren en gebruiken van gegevens van andere gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven;

– het hinderen van andere gebruikers in het gebruik van de website c.q. het hinderen van de werking van de website.

 

Privacy

Gebruiker is zich ervan bewust dat de website of verstuurde e-mails persoonlijke gegevens van andere gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving en het Privacy statement.

 

Vacatures en bedrijfspresentaties

Opdrachtgever kan via de beheerpagina’s zelf een vacature en/of bedrijfspresentatie plaatsen en is daarmee volledig verantwoordelijk voor de geplaatste teksten en/of logo’s.

My Working Holiday heeft te allen tijde het recht om vacatures of bedrijfspresentaties te weigeren of te verwijderen. Dit kan met name vacatures betreffen, waarbij niet uitdrukkelijk sprake is van een zogenaamd loondienstverband of stage.

Andere redenen hiervoor kunnen onder andere, doch niet uitsluitend, zijn:

– het plaatsen van ‘vacatures’ voor thuiswerk of Multi-level marketing;

– het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie;

– het doen van discriminerende, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen;

– het plaatsen van teksten die in strijd zijn met de Wet gelijke behandeling;

 

My Working Holiday behoudt het recht om teksten naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.

Indien een vacature door My Working Holiday wordt geweigerd, en de vergoeding voor het plaatsen van de vacature reeds door de opdrachtgever is voldaan, zal in goed overleg gezocht worden naar een passende oplossing. In een uiterst geval kan My Working Holiday besluiten over te gaan tot restitutie (van een gedeelte) van de betaalde vergoeding, maar zij kan hiertoe op geen enkele wijze verplicht worden.

 

Prijzen en betaling

Alle vermelde prijzen op Myworkingholiday.nl voor aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. My Working Holiday is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking en met onmiddellijke ingang de tarieven te herzien.

 

Voor de betaling van producten en diensten, zoals het plaatsen van vacatures, ontvangt opdrachtgever een factuur per e-mail of per post. Opdrachtgever dient deze te voldoen binnen de betalingstermijn die op de factuur vermeld is. Het voor de vervaldatum verwijderen van vacatures ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting de factuur binnen de betalingstermijn te voldoen.

 

Indien de plaatsing van een vacature voor het bereiken van de vervaldatum door opdrachtgever wordt verwijderd, bijvoorbeeld wanneer een vacature is vervuld, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende periode. Eén en ander zonder het recht tot restitutie.

 

Intellectuele eigendom

De (intellectuele eigendom)rechten met betrekking tot de website, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en software berusten bij My Working Holiday met uitzondering van het materiaal dat door opdrachtgevers is geleverd in verband met de plaatsing van een vacature en/of bedrijfsinformatie.

 

Logo’s van opdrachtgevers, door opdrachtgever beschikbaar gesteld, blijven eigendom van opdrachtgever. My Working Holiday behoudt zich het recht voor deze logo’s in grootte te bewerken voor gebruik op de website. Bij het ter beschikking stellen van een logo, geeft opdrachtgever hiervoor stilzwijgend toestemming.

 

Het is gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande toestemming van My Working Holiday, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen.

 

Onderhoud

My Working Holiday is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever of gebruiker jegens My Working Holiday ontstaat.

 

Garantie

De inhoud van de website Myworkingholiday.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en continue onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op de website niet correct of onvolledig is.

 

My Working Holiday kan niet garanderen dat de website juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door kandidaten opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV’s.

 

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van My Working Holiday wegens toerekenbare tekortkoming is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die opdrachtgever aan My Working Holiday heeft voldaan.

 

My Working Holiday is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens of enige andere schade.

 

My Working Holiday aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of diensten door opdrachtgever of gebruiker en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk, performanceproblemen en onbereikbaarheid van de website.

Opdrachtgever vrijwaart My Working Holiday voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met teksten en gegevens die opdrachtgever op de website heeft geplaatst.

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die tussen de 1 maand en 1 jaar ligt, zijnde duur van de plaatsing van de desbetreffende advertentie(s). Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege.

Een Overeenkomst treedt in werking op de datum van haar dagtekening of zo veel eerder de advertentieruimte op de vacaturesite en haar aangeboden pakketten van plaatsingen op andere internet sites feitelijk aan Klant ter beschikking wordt gesteld.

My Working Holiday zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimaal resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van My Working Holiday over mogelijke resultaten in het kader van advertentie- en/of vacaturecampagnes zijn indicatief. Klant kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

My Working Holiday aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verloop van de sollicitatieprocedure tussen opdrachtgever en sollicitant. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan of een sollicitant wel of niet in dienst treed bij de opdrachtgever.

 

Geheimhouding

Opdrachtgever erkent dat zij de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van werkzoekenden en/of My Working Holiday. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende werkzoekende of My Working Holiday. Onder vertrouwelijke informatie wordt mede verstaan de inloggegevens die door Myworkingholiday.nl aan gebruiker beschikbaar zijn gesteld voor toegang tot beheerpagina’s.

 

Uitsluiting

My Working Holiday heeft te alle tijde het recht gebruikers de toegang tot de website of een gedeelte van de website te weigeren of te blokkeren. My Working Holiday gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker indien:

– er sprake is van oneigenlijk gebruik van de website of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de door My Working Holiday aangeboden faciliteiten;

– My Working Holiday ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van gebruiker;

– er sprake is van herhaalde overtreding van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Ontvang vacatures direct in je mailbox

Succes! Je ontvangt vanaf nu de nieuwste vacatures in je mailbox!

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×